Regulamin

 1. Każdy uczestnik Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki NORDCON (zwanego dalej Nordcon) wykupując Akredytację akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuję się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Nordconie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Gdańskiego Klubu Fantastyki (zwanego dalej Organizatorem).
 3. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Nordconu bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów. Osoby te zostaną również wylegitymowane, a ich dane zostaną przekazane Organizatorowi.
 4. Regulamin dostępny będzie:
  • na stronie internetowej www.nordcon.gkf.org.pl
  • w Informatorze Nordconu
  • w Recepcji Nordconu
 5. Nordcon odbywa się na terenie ośrodka Primavera Conference & Spa w Jastrzębiej Górze (zwanego dalej Ośrodkiem), w dniach 6-10 grudnia 2017 r.
 6. Na terenie Nordconu mogą przebywać jedynie osoby posiadającą identyfikator do tego uprawniający.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. Celowe zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie identyfikatora może skutkować niewpuszczeniem na teren Nordconu lub usunięciem z niego. W razie przypadkowego uszkodzenia identyfikatora należy zgłosić się do Recepcji Nordconu w celu wydania identyfikatora zastępczego.
 8. Osoby nie posiadające identyfikatora mogą zostać usunięte z terenu Nordconu przez Organizatora lub wynajęte przez niego służby porządkowe.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.
 10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy rejestracji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Nordconie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. Wzór zgody dostępny będzie:
  • na stronie internetowej www.nordcon.gkf.org.pl,
  • w Recepcji Nordconu,
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 12. Zabronione jest wnoszenie na teren Nordconu:
  • broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;
  • amunicji do wyżej wymienionych;
  • materiałów wybuchowych;
  • substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.
  • inne przedmioty stanowiące potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy.
 13. Wszelkie wątpliwości, czy dany przedmiot spełnia kryteria punktu 12 rozstrzyga Koordynator i jego decyzja jest w tym zakresie wiążąca.
 14. Przedmioty wymienione w pkt. 12 wolno wnosić w porozumieniu z Koordynatorem, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu.
 15. Podczas trwania Nordconu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Nordconu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźnej zgody (np. podczas pozowania do zdjęć).
 16. Uczestnicy Nordconu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na terenie Ośrodka.
 17. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia, za wyjątkiem miejsc wskazanych przez obsługę ośrodka.
 18. Na terenie Nordconu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich nielegalnych środków odurzających i psychotropowych.
 19. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Nordconu.
 20. Każdy uczestnik Nordconu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów oraz obsługi Ośrodka. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów lub obsługi Ośrodka można zgłaszać Koordynatorom konwentu - ich decyzja jest ostateczna.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Nordconu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 22. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu Nordconu usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 23. Nagrodami w konkursach są nagrody rzeczowe oraz bony z walutą konwentową podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę konwentową nie przewiduje się rekompensaty.
 24. Na terenie Nordconu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym Gości i Prelegentów) podczas trwania konwentu.
 26. Każdy uczestnik Nordconu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z Nordconu i zgłoszeniem do odpowiednich służb.
 27. Podczas korzystania z obiektów Ośrodka (min. basen, sauna, kręgielnia), uczestnicy są zobowiązani przestrzegać regulaminów w/w obiektów.
 28. Podczas trwania Konwentu, obsługa Ośrodka zastrzega sobie prawo do sprzątania w pokojach hotelowych w godzinach 12-20.
 29. Klucze do pokojów hotelowych będą wydawane przez Ośrodek na podstawie identyfikatora konwentu. Pokoje dostępne są od godziny 9 rano (wyjątek: tzw. “noc zerowa” - pokoje będą dostępne po rozpoczęciu wydawania identyfikatorów) w dniu przyjazdu i muszą być zwolnione do godziny 16 w dniu wyjazdu.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia stref tylko dla osób pełnoletnich.
 31. Osoby uczestniczące w punkcie programu “Pidżam Party” lub innych wskazanych punktach programu zobowiązane są do posiadania odpowiedniego stroju wskazanego przez Organizatorów. Decyzję ostateczną o dopuszczeniu stroju podejmuje Koordynator lub osoba przez niego wskazana.